25 cents

25 Cent 1887 ZF-/FR+

25 Cent 1887 ZF-/FR+


365,00€
... meer info
1887NL25centzf-/fr+

45
25 cent 1890 met punt FR

25 cent 1890 met punt FR


65,00€
... meer info
1890mp25centfr

35
25 cent 1890 zonder punt FR+

25 cent 1890 zonder punt FR+


175,00€
... meer info
1890zp25centfr+

35
25 cent 1890 zonder punt ZF+

25 cent 1890 zonder punt ZF+


475,00€
... meer info
1890zp25centzf+

35
25 cent 1890 zonder punt ZF-

25 cent 1890 zonder punt ZF-


350,00€
... meer info
1890zp25centzf-

35
25 Cent 1893 ZF- vlekje

25 Cent 1893 ZF- vlekje


68,00€
... meer info
1893nl25centzf-vlekje

25
25 Cent 1894 PR

25 Cent 1894 PR


225,00€
... meer info
1894nl25centpr

25
25 cent 1894 PR+

25 cent 1894 PR+


295,00€
... meer info
1894nl25centpr+

35
25 Cent 1894 ZF-

25 Cent 1894 ZF-


79,50€
... meer info
1894nl25centzf-

25
Copyright © 2024 De Muntenverzamelaar. Powered by Zen Cart